„Fókuszban a klímaváltozás” Fotópályázat felnőtteknek

Az éghajlatváltozás már most is folyamatban van, számos negatív hatásával most is szembe kell néznünk: pusztító hatása van az emberre, más fajokra és a környezetünkre egyaránt. A klímaváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodási képesség növelése szükséges, melyből mindenkinek ki kell vennie a részét, az egyéntől a közösségekig.

Ennek a célnak az előmozdítása érdekében Gyál Város Önkormányzat versenyt hirdet a város lakosai számára „Fókuszban a klímaváltozás” címmel.

A lakosságot arra buzdítjuk, hogy a klímatudatos gondolkodást elősegítő témában készítsenek fotókat, melyek a klímaváltozás enyhítését, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, a zöldenergia felhasználásának növelését, a tudatos fogyasztói magatartást, a fenntartható fejlődést szemléltetik.

A kiírásnak megfelelő kreatív pályaműalkotásokat várunk.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályaművek beérkezési határideje: 2020. december 3. 24:00

A fenti időpontot követően beérkezett művek az elbírálásban nem vesznek részt.

A versenyre jelentkezni, a pályaműveket beküldeni a klima@gyal.hu email címre lehet.

A beküldéskor kérjük megadni a következő adatokat is:

  1. Versenyző neve
  2. Versenyző e-mail címe
  3. Versenyző telefonszáma
  4. Alkotás címe

A Versenyzők az alkotások nevezésével hozzájárulnak, hogy Gyál Város Önkormányzat azokat szabadon felhasználhassa elektronikus és nyomtatott kiadványaiban, weblapján és közösségi oldalain, illetve azokból kiállítást szervezhessen az alkotó megjelölésével. Továbbá tudomásul veszi, és elfogadja az adatkezelési tájékoztatókban leírtakat.

A Szervező a pályázat során ezúton birtokába kerülő személyes adatokat kizárólag a pályázat keretein belül, a jelenlegi és a jövőbeni fotópályázatokkal összefüggő kommunikáció céljából kezeli kizárólag az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, vagy a pályázati cél megvalósulását követő legfeljebb 5 évig.

Nyeremény

A három legtöbb like-ot szerző alkotások díjazásban részesülnek. A főnyeremény egy értékes kerékpár.

A Pályázatban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet 18. életévét betöltött személy,  aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A Játékos a játékra történő jelentkezéssel felelősséget vállal azért, hogy a jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Formai követelmények az alkotásokkal kapcsolatban

A pályázatra egy személy maximum 3 db fotóval nevezhet.

A pályázatra digitális vagy digitalizált felvételek küldhetők be: minimum 3Mpixel mérettel; RAW, TIFF, JPG formátumban.

Előnyt jelent, ha a fotók a dokumentáláson kívül, egy egyéni perspektívából mutatják be az adott témát, továbbá ha az élet, az ember, a környezet közvetlen kapcsolata is szerepet kap a kompozícióban.

A technikát illetően, már nem szükségszerű professzionális fényképezőgép a  fotók elkészítéséhez. Az okostelefonok mellett a hagyományos technika, az amatőr, vagy professzionális tükörreflexes, fényképezőgép is fontos szerepet kaphat, de nem jelent előnyt.

Kizárás

A kiírás témájával össze nem egyeztethető, illetve a fenti feltételeknek nem megfelelő személytől érkező pályaművek kizárásra kerülnek.

A Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.

Értékelés, nyertesek értesítése

A témában beérkezett legjobb pályaművek a városi Facebook oldalra kerülnek feltöltésre, ahol a lakosság értékelheti az alkotásokat.

A legjobb pályaművek egy kiállításon kerülnek bemutatásra, ahol a tárlat egy keresztmetszetet mutat Gyál város lakosainak látásmódjáról a klímaváltozás és -védelem helyi megoldásai kapcsán.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb információ kérhető a klima@gyal.hu e-mail címen.

Az eredményhirdetés időpontja: 2020. december 10. – Gyál város Facebook oldalán

Az eredményhirdetést követően a város internetes felületein is megtörténik a nyertesek ismertetése, illetve a nyertest elektronikus levélben értesíti a Szervező.

Egyéb feltételek és információk

A beküldött alkotások nem minősülnek szerzői jog védelme alá tartozó alkotásoknak, a pályázat elküldésével a Pályázó lemond arról, hogy a felhasználóktól szellemi alkotáshoz kötődő jogcímen bármilyen további díjazásban részesüljön.

Az eredményhirdetést követően a Szervező a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaműveket kiállítani, bemutatni a Pályázó nevének feltüntetésével (pl. internetes felületen, programfüzetben, katalógusban, személyes ügyfélszolgálaton, PR-tevékenység során) a pályázati cél megvalósulását követő legfeljebb 5 évig.

A Szervező jogosult a pályázati nyertes alkotásokat fotókon, illetve cikkekben, valamint egyéb audiovizuális anyagokban bemutatni.

A művek fenti felhasználásához a pályamű beküldésével a résztvevők automatikusan hozzájárulnak.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.gyal.hu/adatvédelem oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a játék során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A játék szabályzata vonatkozik a Gyál Város Önkormányzat (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) által szervezett játékra, amelynek kiírása a Gyál Város Facebook közösségi oldalán, hivatalos honlapján és a Gyáli Klímastratégia Program hivatalos honlapján érhető el.

A Játék adatkezelési tájékoztatója ide kattintva elérhető.

A Játékban résztvevő jelentkező a jelentkezéssel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.