Rajzpályázat indul óvodás és általános iskola alsó tagozatos gyermekeknek

„MILYEN LESZ A LAKÓHELYEM?” hivatalos játékszabályzata

A játék szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Gyáli Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; a továbbiakban: Szervező) által szervezett játékra, amelynek kiírása a Gyál Város Klímastratégiai oldalán (www.gyalklima.hu) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező törvényes képviselője magára és gyermekére nézve a jelentkezéssel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

Előzmény

Gyál Város Önkormányzat a „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Gyálon” tárgyú KEHOP-1.2.1-18-2018-00141 azonosítószámú nyertes projekt keretében hirdet rajzpályázatot.

A pályázat meghirdetésének apropója:

Bizonyára Te is sokat hallasz a bolygónkat érintő globális felmelegedésről. Ez sajnos nekünk, embereknek köszönhető. A gyárak, az autók és mi emberek a tüzeléssel szennyezzük a levegőt. Mivel a nap egyre erősebben süt, egyre melegebb is lesz. Olvadni kezdenek a jégtáblák a sarkvidékeken, többször lesz vihar, árvíz, de ez még nem minden. Kedvenc állataid, mint a jegesmedvék vagy a fókák is elveszthetik otthonaikat és kipusztulhatnak. Ugye te sem szeretnéd ezt? Azonban te is segíthetsz abban, hogy megóvjuk bolygónkat, a növényeket és állatokat a végső pusztulástól.

Ehhez te mit tudsz tenni?

  • Jobban takarékoskodj a vízzel, a villannyal, ne szemetelj!
  • Gazdaságosan bánj a papírral, írj mindkét oldalára!
  • Védd a fákat! A fák és az erdők a legnagyobb segítőtársaink, hiszen elnyelik a sok szennyezést.

Gyál Város Önkormányzat projektjében vállalta, hogy a klímaváltozás közép- és hosszú távú várható hatásaihoz való alkalmazkodás jelentőségének széles körben történő elismertetése, hatékony megelőzési és alkalmazkodási lehetőségek felkutatása érdekében szemléletformáló akciókat szervez. Lényeges, hogy a szemléletformálást minél fiatalabb korban kezdjük el, ezt szolgálja jelen rajzpályázati felhívás is.

1. A Pályázatban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden gyáli óvodás és gyáli általános iskola alsó tagozatos korú gyermek, akinek törvényes képviselője a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A Játékos a játékra történő jelentkezéssel felelősséget vállal azért, hogy a jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A pályázat témája

Hogyan képzeled el lakóhelyedet felnőttkorodban? Milyen változások lesznek lakóhelyed képében a klímaváltozás ellen tett lépésekből fakadóan? Több lesz a fa? Kevesebb autó és több bicikli lesz az utakon? Több napelem lesz a házak tetején? Te hogyan képzeled el a jövőt ebben a világban?

A kiírásnak megfelelő kreatív pályaműalkotásokat várunk.

3. Pályázati korosztályok

  • 3-7 éves korosztály (óvodás)
  • 6-11 éves korosztály (alsó tagozatos általános iskolás)

4. Formai követelmények az alkotásokkal kapcsolatban

A/4-es méretű, szabadon választható technikával (színes ceruza, grafit ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, pasztel kréta…stb.) elkészített művek beérkezését várjuk.

Minden pályázó kizárólag egy alkotással nevezhet.

A pályaművek hátoldalán kérjük az alábbi adatok feltüntetését:

  • pályázó neve, életkora, címe

A pályázók a pályaművek elküldésével hozzájárulnak ezen adatok közléséhez a mellékelt adatvédelmi tájékoztató szerint. A pályamű mellé kérjük csatolni a kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot is!

A Szervező a pályázat során ezúton birtokába kerülő személyes adatokat kizárólag a pályázat keretein belül, a jelenlegi és a jövőbeni gyermekrajzpályázatokkal összefüggő kommunikáció céljából kezeli kizárólag az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, vagy a pályázati cél megvalósulását követő legfeljebb 5 évig.

A Pályázó a Pályázaton való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a részvételi feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Pályázó a pályázati feltételeket vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Pályázaton nem jogosult részt venni, illetve a Pályázatból automatikusan kizárásra kerül.

5. Kizárás

A kiírás témájával össze nem egyeztethető, illetve a fenti feltételeknek nem megfelelő személytől érkező pályaművek kizárásra kerülnek.

A Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.

6. Értékelés, nyertesek értesítése

A beérkezett pályaműveket a Szervező az erre a célra felkért bíráló bizottsága értékeli. Az elbírálás szempontjait az ötletesség, színek harmóniája, a minél egyedibb látás-és kifejezésmód adják.

Az eredményhirdetés időpontja: 2021. február – Gyál város Facebook oldalán

Az eredményhirdetést követően a város internetes felületein is megtörténik a nyertesek ismertetése, illetve a nyertes gyermekek törvényes képviselőjét e-mailben értesíti a Szervező.

A nyertes a nyereményt a vele egyeztetett formában és módon tudja átvenni. – Amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel nyereményének átvétele érdekében, és a nyeremény átvétele a Pályázó hibájából meghiúsul, a Szervező a díjazásban még nem részesült pályázók közül a bírálati szempontok alapján másik nyertest választ ki.

Amennyiben a nyertessel nem sikerült felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményére.  A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására a díj átvétele során.

7.  A pályázatok benyújtásának módja és határideje

Az elkészült rajzot a következő címre kérjük postán megküldeni:

Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
A borítékra kérjük ráírni: „Milyen lesz a lakóhelyem?” rajzpályázat
Beküldési határidő: a pályázat kiírásának időpontjától 2021. február 7-ig (a művek beérkezésének ideje és nem a postára adás dátuma számít)
A fenti időpontot követően beérkezett művek az elbírálásban nem vesznek részt.
A pályázat keretében kizárólag postai úton beküldött, eredeti pályaműveket fogadunk el.
Fotózott, szkennelt, e-mailben küldött pályázattal nem lehet nevezni.

8. Nyeremény

Minden pályázó díjazásban részesül. A főnyeremény korcsoportonként egy 10 000 Ft értékű könyvutalvány.

9. Egyéb feltételek és információk

A beküldött alkotások nem minősülnek szerzői jog védelme alá tartozó alkotásoknak, a pályázat elküldésével a Pályázó lemond arról, hogy a felhasználóktól szellemi alkotáshoz kötődő jogcímen bármilyen további díjazásban részesüljön.

Az eredményhirdetést követően a rajzokat a Szervező nem küldi vissza, a pályázat, illetve a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaműveket kiállítani, bemutatni a gyermek nevének, korosztályának és intézménye nevének feltüntetésével (pl. internetes felületen, programfüzetben, katalógusban, személyes ügyfélszolgálaton, PR-tevékenység során), kizárólag az erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, vagy a pályázati cél megvalósulását követő legfeljebb 5 évig.

A Szervező jogosult a pályázati nyertes alkotásokat fotókon, illetve cikkekben, valamint egyéb audiovizuális anyagokban bemutatni.

A művek fenti felhasználásához a pályamű beküldésével a résztvevők automatikusan hozzájárulnak. Továbbá tudomásul veszi, és elfogadja az adatkezelési tájékoztatókban leírtakat (www.gyal.hu/adatvedelem).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.gyal.hu/közérdekű/adatvédelem oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a játék során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a kabinet@gyal.hu e-mail címre!

FONTOS!

Felhívás – gyáli óvodás korú és általános iskola alsó tagozatos korú gyermekek részére

Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat – gyáli óvodás korú és általános iskola alsó tagozatos korú gyermekek részére